“If” by Ruthyard Kipling ( Tiếng Việt ở sau)

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you
But make allowance for their doubting too,
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,

And yet don’t look too good, nor talk too wise:


If you can dream–and not make dreams your master,
If you can think–and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ‘em up with worn-out tools:


If you can make one heap of all your winnings
And risk it all on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breath a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: “Hold on!”


If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with kings–nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you;
If all men count with you, but none too much,
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,

And–which is more–you’ll be a Man, my son!

By Ruthyard Kipling

 

“Nếu”

 

Nếu con có thể giữ được cái đầu lạnh khi mà tất cả

Đều đánh mất mình và đổ lỗi cho con,

Nếu con có thể tin tưởng bản thân khi tất cả đều nghi ngờ

Nhưng vẫn chừa chỗ cho sự nghi ngờ ấy,

Nếu con có thể chờ mà không mệt bởi sự chờ đợi

Cũng như khi bị lừa dối, đừng quan tâm đến sự lừa dối,

Cũng như khi bị ghét bỏ, đừng để thù hận lên ngôi,

Và cũng đừng mặc đẹp quá, hay nói chuyện ra vẻ sõi đời. 

 

Nếu con có thể mơ – nhưng không tạo những giấc mơ mà con đã khuất phục,

Nếu con có thể nghĩ – nhưng không tạo những suy nghĩ mà con đang nhắm về,

Nếu con có thể dối diện với Huy Hoàng và Thảm Họa

Và đối xử với chúng như nhau,

Nếu con có thể chịu dựng được những sự thật mà con đã nói

bị chụp mũ bởi người khác để bẫy những kẻ khờ,

Hoặc nhìn những thứ mà con hy sinh cả đời vì, sụp đổ,

Và tiến lên và xây lại chúng bằng những dụng cụ đã hao mòn. 

 

Nếu con có thể lấy tất cả chiến thằng của mình

Và đặt cược chúng vào một lần thành-hay-bại,

Và thua, và khởi đầu lại

Và không hé một lời về chuyện đã xảy ra, 

Nếu con có thể bắt buộc trái tim và khí lực và gân cốt của mình

Để phục vụ con dù chúng đã biến mất từ lâu,

Và trụ lại cho đến khi con không còn gì

Ngoại trừ Ý chí vẫn thầm thì “Cố lên!”

 

Nếu con có thể nói với đám đông mà vẫn giữ được mình, 

Hay đi với những vị vua – mà không mất sự nhạy cảm,

Nếu mà cả kẻ thù hay tri kỷ đều không thể tổn thương con;

Nếu tất cả đều dựa vào con, nhưng không ai quá nhiều,

Nếu con có thể lấp đầy một phút không tha thứ

Với sáu mươi giây của một cuộc chạy đường dài,

Con là hiện thân của Trái Đất và tất cả những gì trong nó,

Và – hơn tất cả – con là một người đàn ông, con trai của ta.

 

Viết vởi Rudyard Kipling.  

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s